Главная » Другие банки » Центральний Банк Російської Федерації його функції

Центральний Банк Російської Федерації його функції

Центральний Банк Російської Федерації його функції

Міжнародний факультет управління

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РФ, ЙОГО ФУНКЦІЇ

1 Необхідність, функції і сутність Центральних Банків

1.1. Сутність Центральних Банків

1.2 Функції, цілі та завдання Центральних Банків

2 Банківська система РФ, місце і роль Центральних Банків

2.1. Принципи організації та діяльності системи Банку РФ

3 Державне регулювання банківської системи

3.1. Шляхи вдосконалення законодавства про Банк Росії

3.2. Державне регулювання банківської діяльності

3.3. Антикризові заходи

Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення порушених питань. Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального розгляду проблем тематики «Центральний Банк РФ і його функції».

Питанням дослідження присвячено безліч робіт. В основному матеріал, викладений у навчальній літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті більш вузькі питання проблеми «Центральний Банк РФ і його функції». Однак потрібно урахування сучасних умов при дослідженні проблематики означеної теми.

Висока значимість і недостатня практична розробленість проблеми «Центральний Банк РФ і його функції» визначають безсумнівну новизну даного дослідження. Подальше увагу до питання про дану проблему необхідно з метою більш глибокого і обгрунтованого дозволу приватних актуальних проблем тематики даного дослідження.

Актуальність цієї роботи зумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми «Центральний Банк РФ і його функції» в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов #39;язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість. Результати можуть бути використані для розробки методики аналізу даної теми. У цій темі розглядається питання особливої ​​ролі антикризової політики, що дуже важливо в сучасній економічній ситуації.

Мета роботи — розглянути сутність, функції, цілі та завдання ЦБ РФ, вивчити банківську систему РФ, грошово-кредитну політику Центрального Банку, проаналізувати державне регулювання банківської системи РФ, вивчити антикризові заходи.

Завдання даної роботи — щоб досягти мети необхідно розглянути:

· Сутність Центральних банків;

· Функції і завдання Центральних Банків;

· Принципи організації та діяльності системи Банку РФ;

· Грошово-кредитну політику Центрального банку;

· Шляхи вдосконалення законодавства про Банк Росії;

· Державне регулювання банківської діяльності;

За результатами дослідження даної теми було розкрито ряд проблем і зроблені висновки про необхідність подальшого вивчення / поліпшення стану питання.

Таким чином, актуальність даної проблеми визначила мій вибір теми «Центральний Банк РФ і його функції», коло питань і логічну схему її побудови.

Теоретичною та методологічною основою проведення дослідження з #39;явилися законодавчі акти, нормативні документи за темою роботи.

Джерелами інформації для написання роботи за темою «Центральний Банк РФ і його функції» послужили базова навчальна література, статті та огляди у спеціалізованих та періодичних виданнях, присвячених тематиці даної теми, довідкова література, Інтернет ресурси та інші актуальні джерела інформації.

1.1 Сутність Центрального банку

Центральний банк є невід #39;ємним елементом банківської системи, тому її реформування неможливе без перегляду цілей, функцій і завдань, статусу центрального банку в економічній і банківській системах. Але неможливо в належній мерерассматрівать правовий статус будь-якого інституційного елемента економічної системи без глибокого розуміння його економічної сутності, розуміння тих змін, які обумовлені сучасними трансформаційними перетвореннями в економіці і відбуваються в діяльності центральних банків. У кінцевому рахунку проблеми правового статусу, його закріплення в законодавстві повинні спиратися на розуміння ролі і значення центральних банків в економіці, випливати з їх економічної сущності.Поетому представляється сучасним і актуальним звернення до цієї проблеми. Визначення правового і юридичного статусу центрального банку має випливати з його економічної сутності, а не навпаки.

З історії походження центральних банків можна з #39;ясувати, що спочатку один банк стає центральним емісійним банком, далі за ним законодавчо закріплюється роль єдиного емісійного центру країни. Саме цей аспект визначав його економічну сутність в даному історичному періоді. Необхідність зосередити емісію в руках єдиного емісійного центру була пов #39;язана з виникненням і розвитком кредитних грошей, емісія яких вимагала в умовах усталеного в більшості країн у XIX ст. золотого стандарту забезпечити достатній золотий запас для вільного розміну банкнот на золото і централізувати управління цим запасом, забезпечити контроль держави за цими процесами. Тому наприкінці XIX — початку XX ст. економічна сутність центрального банку виявляється в тому, щоб бути єдиним емісійним центром країни. У міру ускладнення і розвитку економічних відносин виникають і нові потреби використання можливостей центрального банку, що доповнює і розвиває його економічну сутність.

З появою центральних банків починається формування двох рівневих банківських систем, необхідність формування яких обумовлюється суперечливим характером ринкових відносин, які вимагають і свободи підприємництва, розпорядження приватними фінансовими засобами, і певних елементів їх регулювання. Крім того, ослаблення, а потім скасування жорсткої залежності емісії банкнот від золотого запасу, їх забезпечує (перехід до фідуціарної емісії), призводить до необхідності контролювання випускається грошової маси, до регулювання грошового обігу. Надалі зміни, що відбуваються в грошовому обігу, викликають потребу видозміни ролі і значення центрального банку, зміни використовуваних ним інструментів регулювання. Всі ці зміни функціональної ролі центрального банку, викликані перетворенням економічних відносин у сфері грошового обігу, впливає також і на можливості визначення сутності центрального банку. У нього з #39;являються нові функції, причому емісійна функція (в основному це — монопольна емісія) стає не найважливішим. На перший план виходить регулююча функція.

Перш ніж сформулювати економічну сутність центрального банку на сучасному етапі, слід врахувати такі обставини:

1) зміна функціональної ролі центральних банків у зв #39;язку зі зміною економічних відносин, появою нових факторів і параметрів;

2) необхідність забезпечення соціально-економічних інтересів громадянського суспільства;

3) забезпечення розвитку реального сектора економіки, на що, в кінцевому підсумку, і націлена проведена грошово-кредитна політика, що забезпечує тим самим інвестиції в економіку;

4) необхідність захисту інтересів різних груп споживачів банківських послуг, що досягається через нагляд і контроль за комерційними банками, виконання розрахункової та інших функцій.

Отже, економічна сутність центрального банку в сучасній економіці полягає в тому, що центральний банк подається як сукупність функціональних та інституційних елементів, що відображає економічні відносини в суспільстві, пов #39;язані із забезпеченням регулюючої ролі центрального банку в грошово-кредитній і банківській системах, спрямованої на захист соціально- економічних інтересів громадянського суспільства, економічних інтересів різних економічних суб #39;єктів, пов #39;язаних з отриманням і споживанням банківських послуг, розвитком економічної системи та забезпеченням сталого економічного зростання.

Інституційні елементи полягають у внутрішній структурі самого центрального банку, наявності і взаємодії його різних підрозділів. Функціональні елементи відображені різними інструментами і методами, різними операціями, які центральний банк може використовувати і здійснювати для вирішення поставлених перед ним цілей і завдань.

Сутність центрального банку двоїста з точки зору тих інтересів, які він забезпечує і захищає. З одного боку, центральний банк здійснює і валютне, і пруденційного регулювання в грошово-кредитній системі. У цій якості він виступає представником всієї банківської системи. З іншого боку, він є представником держави в багатьох банківських відносинах. Його статус дозволяє впливати на організацію і функціонування кредитних організацій, а в кінцевому рахунку — на стан всієї економіки країни. у нього завжди є можливість зробити емісію грошей і тим самим збільшити грошову масу в обігу чи, скажімо, підвищити резервні вимоги до банків і таким чином вплинути на процентні ставки і на обсяг видаваних банками кредитів. В останньому випадку відбувається скорочення безготівкового обігу і відповідно зменшується зростання грошової маси. центральний банк використовує різні фінансові інструменти з метою вплинути на зростання грошової маси в обігу, а значить, і на масштаб цін, який об #39;єктивно складається на ринку товарів і послуг. Це вплив, так чи інакше, поширюється на всі об #39;єкти власності, — починаючи від заробітної плати і закінчуючи нерухомістю. У тих випадках, коли завдяки зусиллям центрального банку відбувається скорочення грошової маси, купівельна спроможність грошей підвищується. І навпаки, розширення грошової маси в обігу призводить до інфляції і зниження купівельної спроможності грошей. При цьому такий вплив центрального банку, по суті, залишається непомітним. У цій здатності центрального банку і полягає саме головне, що так цінно для держави.

Властивості центрального банку знаходяться в певному поєднанні. Законодавство може додати йому ринкових властивостей і збавити властивості державної структури або зробити все навпаки. Після цього залишається чекати, до чого призведе такий експеримент на практиці.

Держава наділять центральний банк незалежністю, якщо воно є правовим, а суспільство — громадянським, тобто у випадках, коли держава не вдається до методів позаекономічного примусу. І цей баланс соціальних інтересів, як правило, закріплюється в законах. Законодавець повинен вибирати той чи інший варіант закріплення правового статусу, структури та функцій центрального банку. У цьому випадку суспільство завжди платить за те, яких законодавців воно собі обирає. Причому платить в прямому сенсі цього слова. Така плата не завжди піддається конкретному обчисленню. Але об #39;єктивно завжди існує ціна того чи іншого уряду або парламенту. У сенсі фінансового шкоди, яке воно заподіяло, або фінансової користі, яку принесло фінансів обрали його людей.

Саме по собі властивість центрального банку здійснювати перерозподіл грошей з грошово-кредітнойв державну фінансову систему — це інструментальне властивість. Все залежить від використання цієї властивості. Воно може використовуватися як на добро, і на шкоду суспільству. На шкоду — коли держава діє в розріз з інтересами суспільства, а центральний банк цьому відповідає, і на благо суспільству — коли центральний банк регулює грошові стелі в інтересах населення країни, розширення фінансових можливостей її розвитку з урахуванням всіх принципів громадянського суспільства. [1].

1.2 Функції, цілі та завдання Центральних банків

Функціями всякого національного Центрального банку можна назвати:

— Забезпечення стійкості національної грошової одиниці всередині країни і на світових ринках, її купівельної спроможності, мінімізації інфляції для створення сприятливих умов економічного зростання;

— Забезпечення ефективного розвитку банківської системи країни, включаючи організацію функціонування розрахунково-платіжного механізму в народному господарстві (насамперед концептуальний і методичний аспекти).

Це по суті як раз те, що в ст. 3 Закону «Про Центральний банк РФ» позначено як основні цілі діяльності Банку Росії. До речі, в Конституції РФ (ч. 2 ст. 75) захист і забезпечення стійкості рубля названі основною та виключної функціейЦентробанка.

Найперший обов #39;язок центрального банку в ринковій економіці-захищати вартість і купівельну спроможність грошей і допомагати нормальному функціонуванню фінансових ринків, а тим самим опосередковано — нормальному економічному зростанню. Отже, центральний банк повинен знати всі ринки і діють на них організації, але головне — панівне і ще тільки складаються на даних ринках тенденції, щоб пропонувати їх учасникам обгрунтовані грошову і кредитну політику, що відповідають корінним інтересам економіки та населення.

За законом (ст. 4) Банк Росії виконує наступні функції:

· У взаємодії з урядом РФ розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику, спрямовану на захист і забезпечення стійкості рубля;

· Монопольно здійснює емісію готівкових грошей та організує готівковий грошовий обіг;

· Є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує їх рефінансування;

· Встановлює правила проведення банківських операцій, правила бухгалтерського обліку звітності для банківської системи;

· Здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ, якщо інше не передбачено федеральними законами, за допомогою проведення розрахунків за дорученням уповноважених органів виконавчої влади та державних позабюджетних фондів, на які покладаються організація і виконання бюджетів;

· Здійснює ефективне управління золотовалютними резервами Центрального банку РФ;

· Приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій; видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дії та відкликає їх;

· Реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до ФЗ;

· Здійснює самостійно або за дорученням уряду РФ проводить всі види банківських операцій та інших угод, необхідних для виконання функцій Банку Росії;

· Організовує і здійснює валютне регулювання і валютний контроль відповідно до законодавства РФ;

· Визначає порядок здійснення розрахунків (платежів) з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також юридичними та фізичними особами;

· Встановлює і публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля;

· Встановлює порядок і умови здійснення валютними біржами діяльності з організації проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснює видачу, призупинення та відкликання дозволів валютним біржам на організацію і проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти;

· Бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу РФ і організовує складання такого балансу;

· Проводить аналіз і прогнозування стан економіки РФ в цілому і по регіонах, перш за все грошово-кредитних, валютно-фінансових і цінових відносин, публікує відповідні матеріали і статистичні дані;

· Виконує інші завдання відповідно до федеральних законів.

Приблизно аналогічний перелік завдань стоїть перед кожним центральним банком.

Відомим узагальненням змісту всіх цих функцій, спробою виділити «найголовніші» з них можна вважати давно усталені в літературі кілька публіцистично характеристики центрального банку такі, як:

— Єдиний емісійний центр країни;

— Банк банків і т. п.

Таким чином, сучасні центральні банки, на думку більшості економістів, виконують такі функції в економіці, що випливають з їх економічної сутності;

— Функцію банкіра уряду (проявляється в тому, що центральний банк стає касиром, кредитором і фінансовим агентом уряду);

— Функцію банку банків (займається обслуговуванням комерційних банків, а не комерційною клієнтури, створює систему рефінансування комерційних банків);

— Наглядову або контрольну функцію (іноді цю функцію виконують спеціально створені органи банківського нагляду, незалежні від центрального банку);

— Регулюючу функцію (виражається у розробці та проведенні грошово-кредитної і валютної політики, завдяки яким центральний банк здебільшого і досягає поставлених перед ним цілей і завдань);

Розглянемо функції, які традиційно виконує будь-який ЦП: здійснення монопольної емісії банкнот, проведення грошово-кредитного регулювання, валютної політики; рефінансування кредитно-банківських інститутів; регулювання діяльності кредитних інститутів, тобто здійснення банківського нагляду; функція фінансового агента уряду.

2.1 Принципи організації та діяльності системи Банку РФ

Ефективне функціонування будь-якої системи, державного органу, юридичної особи можливе при їх належної організації відповідно до основоположних принципів, закріплених у чинному законодавстві, які обумовлені стоять перед ними цілями і завданнями.

Система Банку Росії організується і функціонує відповідно до найбільш загальними правовими положеннями, притаманними всім елементам цієї системи та об #39;єднуючими їх в єдине ціле.

Принципи системи Банку Росії можна визначити як закріплені в законі, безумовно обов #39;язкові до виконання всіма і повсюдно, притаманні всім елементам системи Банку Росії основоположні ідеї і положення, найбільш повно і всебічно виражають особливості побудови (створення та організацію) та функціонування (діяльності) Банку Росії і виникають у цій сфері правовідносин. Сукупність таких правових положень і утворює єдину систему принципів. У літературі виділяють:

1. Конституційний принцип законності. Згідно з цим принципом, Банк Росії і всі вхідні в його систему елементи створюються і діють на підставі правових норм, закріплених у Конституції та Федеральному законодавстві. Несуперечність законодавства повинна бути. Єдина банківська система та її складові частини, порядок їх створення, повноваження і взаємовідносини з державою, в тому числі з Банком Росії, визначаються федеральними органами законодавчої влади. Є достатня кількість правових актів. Підзаконні нормативно-правові акти органів державної влади стосовно організації та діяльності Банку Росії приймаються виключно на підставі та у відповідності з Конституцією РФ і ФЗ. Підзаконні акти з питань регулювання банківської діяльності, проведення банківських операцій має право видавати тільки ЦБР, але у відповідності з федеральним законодавством вони офіційно публікуються у Віснику Банку Росії, реєструються в Мін #39;юсті в тому випадку, якщо зачіпають права і свободи громадян. Сучасне банківське законодавство часто суперечливо і непослідовно, але регулює всі необхідні моменти, тому принцип законності не завжди реалізується повною мірою. На практиці цей принцип іноді порушувався. Наприклад, при прийнятті підзаконних актів (розпорядження, листи та інші міжвідомчі рішення), що суперечили Конституції, кодексів і федеральних законів.

2. Принцип незалежності Банку Росії — визначений ФЗ. Згідно з цим принципом, Банк Росії в межах наданих йому повноважень незалежний у своїй діяльності, федеральні органи державної влади, органи державної влади суб #39;єктів РФ і органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в діяльність Банку Росії з реалізації закріплених законом функцій і наданих повноважень (ст. 1 ФЗ). Банк Росії має право звертатися до судів (ст. 6 ФЗ) за захистом своїх інтересів, в тому числі до міжнародних судів, судів іноземних держав, третейські суди, наприклад, за фактами втручання органів влади у роботу ЦБР або прийняття ними актів, що не відповідають чинному законодавству або порушують незалежність Банку Росії.

3. Основні організаційні принципи Банку Росії:

· Принцип організації Банку Росії на основі федеральної (державної) власності (ст. 2 ФЗ): Статутний капітал (3 млрд. руб.) Та інше майна Банку Росії є федеральною власністю. Банк Росії здійснює повноваження щодо володіння, користування і розпорядження цією власністю, в тому числі золотовалютними резервами. Держава і Банк Росії не відповідають за зобов #39;язаннями один одного. Свої витрати Банк Росії здійснює за рахунок власних доходів.

· Принцип централізації системи Банку Росії означає, що система Банку Росії діє таким чином, щоб забезпечити реалізацію державної політики у кредитно-грошової і банківській сферах у всіх регіонах РФ під загальним централізованим керівництвом ЦБР. Банк Росії наділений всією повнотою повноважень у цій сфері (регулювання, нагляд, контроль). Діяльність усіх головних територіальних управлінь, що входять в систему Банку Росії, контролюється і направляється з єдиного центру, очолюваного Головою Банку Росії. Принцип централізації не виключає для грошово-кредитної політики можливість взаємодії в частині реалізації з усіма іншими учасниками цього процесу, від яких вона залежить.

· Принцип єдності системи Банку Росії припускає, що всім елементам системи Банку Росії притаманні спільність цілей і завдань, єдність організаційної побудови і здійснюваних функцій, а також методів їх здійснення і форм реагування на порушення чинного законодавства. Єдність системи означає також, що всі її елементи керуються єдиними правовими нормами, закріпленими у Федеральному законодавстві і т.д. Повноваження щодо сфер компетенції різні, але єдність цілей тощо кожен елемент системи при необхідності може за розпорядженням Банку Росії замінити іншою, забезпечуючи тим самим єдність грошово-кредитної політики і банківської системи.

· Принцип вертикальної структури управління системою банку Росії означає, що призначення посадових осіб та їх підпорядкованість здійснюються тільки по вертикалі. Голова призначається Державною думою за поданням Президента РФ. Нижчі підпорядковуються вищим не мають горизонтальних зв #39;язків підпорядкування місцевим органам влади.

· Принцип колегіальності управління всією системою Банку Росії випливає з ст.12 — 18. рада директорів банку — колегіальний орган управління. Національна банківська рада також є колегіальним органом.

4. Принципи діяльності Банку Росії — це основоположні ідеї, правила реалізації Банку Росії своїх функцій у процесі державного управління та здійснення банківських операцій.

· Принцип здійснення діяльності без мети одержання прибутку (ст. 3). Отримання прибутку не є метою досягнення Банку Росії. Отже, банк Росії не є комерційною організацією. Проте в процесі діяльності він може і отримує доходи. 50% отриманого прибутку після сплати податків і зборів перераховується у федеральний бюджет, решта надсилається Радою директорів у встановленому порядку у відповідні резерви і фонди різного призначення (ст. 26).

· Принцип дотримання банківської таємниці (ФЗ «про банки і банківську діяльність» та Цивільний кодекс України, ст. 857). Означає закріплення в чинному законодавстві переліку відомостей, що становлять банківську таємницю; право клієнта, кредитних організацій або Банку Росії на збереження в таємниці відомостей від кого б то не було і на нерозголошення вищезазначених відомостей; обов #39;язок кредитних організацій і Банку Росії забезпечити схоронність відомостей, що становлять банківську таємницю , а також відповідальність за їх розголошення. Відомості, що становлять банківську таємницю: відомості про клієнта і кореспонденті, відомості про укладені договори банківського рахунку та банківського вкладу, відомості про операції по рахунку. Конкретні дані по конкретним операціям також не підлягають розголошенню.

· Принцип парламентського контролю за діяльністю Банку Росії (ст. 1,5 ФЗ). Банк Росії незалежний від органів державної влади при здійсненні покладених на нього функцій, але підзвітний Державній думі Федеральних зборів РФ. [1].

2.2 Функції Банку Росії: їх поняття, види і зміст

Будь-які державні органи чи організації створюються для виконання спеціальних, тільки їм притаманних функцій. При цьому всі структурні підрозділи органу (організації), здійснюючи покладені на них функції, забезпечують реалізацію загальних функціональних завдань цього органу (організації).

Функції Банку Росії визначені в чинному законодавстві (ст. 4 Федерального закону «Про Центральний банк РФ (Банк Росії)»).

Банк Росії виконує наступні функції:

1) у взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг;

2.1) затверджує графічне позначення рубля у вигляді знака;

3) є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування;

4) встановлює правила здійснення розрахунків в Російській Федерації;

5) встановлює правила проведення банківських операцій;

6) здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, якщо інше не встановлено федеральними законами, за допомогою проведення розрахунків за дорученням уповноважених органів виконавчої влади та державних позабюджетних фондів, на які покладаються організація виконання і виконання бюджетів;

7) здійснює ефективне управління золотовалютними резервами Банку Росії;

8) приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дію та відкликає їх;

9) здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій і банківських груп (далі — банківський нагляд);

10) реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами;

11) здійснює самостійно або за дорученням Уряду Російської Федерації всі види банківських операцій та інших угод, необхідних для виконання функцій Банку Росії;

12) організовує та здійснює валютне регулювання і валютний контроль відповідно до законодавства Російської Федерації;

13) визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними і фізичними особами;

14) встановлює правила бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи Російської Федерації;

15) встановлює і публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля;

16) бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу Російської Федерації й організовує складання платіжного балансу Російської Федерації;

17) встановлює порядок і умови здійснення валютними біржами діяльності з організації проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснює видачу, призупинення та відкликання дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти;

18) проводить аналіз і прогнозування стану економіки Російської Федерації в цілому і по регіонах, перш за все грошово-кредитних, валютно-фінансових і цінових відносин, публікує відповідні матеріали і статистичні дані;

18.1) здійснює виплати Банку Росії по внесках фізичних осіб у визнаних банкротами банках, що не беруть участь в системі обов #39;язкового страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації, у випадках і порядку, які передбачені федеральним законом;

19) здійснює інші функції відповідно до федеральними законами. Таким чином, вищезгаданий перелік не є вичерпним.

Для класифікації функцій центральних банків використовуються різні критерії.

Якщо для класифікації функцій Банку Росії використовувати ознака закріплення їх у Федеральному законі, то можна запропонувати таку систему функцій: 1) функція банківського регулювання; 2) функція банківського нагляду і контролю; 3) функція здійснення емісії готівкових грошей і організації їх обігу; 4) функція взаємодії з федеральними органами державної влади і управління; 5) міжнародно-правова функція; 6) аналітична, наукова і прогностична функція; 7) функція банківського обслуговування; 8) функції Банку Росії як самостійної юридичної особи — учасника цивільних, трудових, адміністративних та інших правовідносин ; 9) інші функції, покладені на Банк Росії федеральним законодавством. До інших функцій Банку Росії можуть бути віднесені функція реєстрації емісії цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами, функція зберігання та здійснення операцій з федеральним бюджетом і державними позабюджетними фондами, з бюджетами суб #39;єктів РФ і місцевими бюджетами, операції з обслуговування державного боргу та операції з золотовалютними резервами РФ і т.п.

У залежності від того, в чиїх інтересах Банком Росії здійснюються конкретні функції, умовно можна назвати: а) функції, які здійснюються Банком Росії від імені та в інтересах РФ б) функції, які здійснюються Банком Росії від свого імені, але в інтересах всього суспільства, в) функції, які здійснюються Банком Росії від свого імені та в своїх інтересах як юридичною особою.

Крім того, функції Банку Росії можуть бути як внутрішніми, що здійснюються з резидентами в межах РФ, так і зовнішніми, тобто здійснюваними при представленні інтересів РФ і Банку Росії у взаємовідносинах з центральними банками іноземних держав, міжнародними та іншими організаціями.

За ознакою ставлення до банківської діяльності функції Банку Росії можуть бути класифіковані на: а) функції, які здійснюються в інтересах економічної політики держави в цілому; б) функції у сфері грошово-кредитної політики; в) функції у сфері управління банківською системою; г) функції в сфері безпосередньо банківської діяльності (здійснення банківських операцій).

Основною для Банку Росії є закріплена в Конституції РФ функція Банку Росії щодо захисту і забезпечення стійкості рубля (п.2 ст. 75 Конституції РФ). Захист і забезпечення стійкості рубля по суті є завданням, на досягнення якої спрямована вся діяльність Банку Росії, всі покладені на нього функції та надані повноваження.

Банк Росії може виконувати інші функції, якщо вони передбачені чинним законодавством.

Реалізація функцій Банку Росії в реальних суспільних відносинах і досягнення поставлених перед ним завдань і цілей можливі завдяки відповідній організації Банку Росії та наданим йому законом повноважень. [1].

Монетарні чинники грають істотну роль у розвитку сучасної світової економіки. Багато чого при цьому залежить від уміння суспільства управляти грошовими потоками, від ефективності грошово-кредитної політики. На жаль, грошово-кредитна політика, що проводиться сьогодні в нашій країні, недостатньо ефективна і потребує серйозної модернізації.

Грошово-кредитна політика в Росії носить пасивний характер. Вона спрямована на зниження інфляції, забезпечення стабільності цін. А повинна виконувати двоєдине завдання: сприяти сталому економічному зростанню та збільшенню зайнятості, зниження інфляції. Невипадково у провідних країнах головною метою є максимально стійкий довгостроковий економічний ріст і стабільність цін, а європейські центральні банки свою грошову стратегію пов #39;язують з постійним стійким зростанням економіки та високим рівнем зайнятості.

Принципово важливо не просто знижувати темпи інфляції, але і підвищувати інвестиційне забезпечення вітчизняної економіки. Інвестиції при цьому не повинні простоювати. Нераціонально, коли значна частина готівкових грошей постійно перебуває в готівковому обігу і не використовується в інвестиційних цілях. Для підвищення ділової активності в країні необхідні чітко розроблена державна стратегія та промислова політика, підкріплені джерелами фінансування, які давали б основу для ефективної діяльності як товаровиробникам, так і банкам. Політика, що допускає ходіння в господарському обороті платіжних засобів виключно для цілей обміну, не підкріплюються збільшення товарної пропозиції, створює небезпеку зростання інфляції.

Значення кредиту здатне серйозно впливати на економічний розвиток країни. Кредит має потужну творчою силою, в сучасному суспільстві він призводить до приросту вартості, створення прибутку у товаровиробника.

Значення кредиту для економіки. Хоча монетарна політика в нас і називається «грошово-кредитною політикою», проте роль кредиту виявляється вкрай слабо. Тим часом для економіки Росії розвиток кредитних відносин має першорядне значення. Від масштабів і ефективності їх використання в чималому ступені залежить вирішення економічних і соціальних завдань.

За своєю природою кредит є категорією обміну, розділеного в часі. Это означает, что его использование тесным образом затрагивает прежде всего денежную сферу. Кредит увеличивает денежный оборот. Предоставленный в денежной форме юридическим и физическим лицам, он создаёт новые деньги на депозитных счетах в банках, что даёт владельцам этих счетов возможность расширения платежей по своим обязательствам. Кредит оказывает активное воздействие на денежный оборот, ускоряя его. Мобилизация свободных денежных средств на кредитной основе повышает экономичность денежного оборота: через аккумуляцию временно свободных денежных средств общество получает возможность для экономии ресурсов.

Кредит содействует постоянному круговращению денег: он соединяет отдельные фазы воспроизводственного процесса в пространстве и во времени; с его помощью (через рынок кредитных ресурсов) деньги «перебрасываются» из одной сферы рынка в другие сферы. Находясь в тесном взаимодействии с производством и обращением, кредит является регулятором денежного предложения.

Посредством кредита переливаются не только деньги, но и капиталы. Он становится мощной материальной силой, обслуживая как распределение, так и перераспределение валового общественного продукта. В отличии от финансов, кредит не только расширяет, но и ускоряет воспроизводственный процесс.[3].

К сожалению, эти стимулирующие свойства кредита, как ускорителя производства и обращения, учитываются далеко не в полной мере. Его назначение в российской экономике реализуется крайне недостаточно. Отношение размера кредита к ВВП у нас в несколько раз меньше, чем в развитых странах. Пропорции в размещении кредитов по срокам, видам, между предприятиями и населением нарушены.

Долгосрочные кредиты (сроком свыше 3 лет), в которых особенно нуждается национальная экономика, в последние годы занимают незначительный удельный вес (в пределах 8 %). При этом кредит, как источник формирования оборотного капитала предприятий, составляет менее 30%.

Ещё более заметны диспропорции в кредитовании населения. Доля ссуд населению в совокупных кредитных вложениях банковского сектора составляет менее 20 %. Это существенно ниже мировой банковской политики, где объёмы кредитования юридических и физических лиц примерно равны. Нам ещё далеко до бума кредитования, мы сегодня ближе к его ограничению, нежели к перенасыщению.

Есть ещё представление о том, что кредит берут от бедности, что в банки идут за ссудой в случаи, когда собственных денег нет. Конечно, такая ситуация встречается часто. Но ведь кредит можно брать не только для покрытия текущих затрат, а для развития – на рост производства и реализацию продукции, на увеличение масштабов деятельности.

Недооценка роли кредита в российской экономике тесным образом связана с представлениями общества о моделях экономического развития.

Как известно, любое хозяйство может развиваться по двум моделям. Одна из них предполагает ведение производства на базе уже созданных в обществе накоплений. В этом случае развиваться экономика может только тогда, когда располагает созданными материальными благами. Отсюда акценты на сбор доходов, налоговую политику, бюджетный процесс. Считается, что в начале более существенным является накопление, создание резервов, а затем перераспределение материальных благ.

Конечно, такая политика возможна: получение дохода и экономное его расходование, выделение резерва для расширения производства – это путь, по которому шли многие государства в своём развитии. Недостаток такой модели в том, что она предполагает ожидание первоначального накопления благ, сдерживающие ускоренный рост.

Наиболее развитые государства смогли преодолеть это ожидание и связанную с ним ограниченность ресурсов. Развитие экономик пошло по второй модели – за счёт вовлечение в оборот тех стоимостей, которые были созданы, но находились в недвижимом состоянии.

Россия обладает огромными природными ресурсами, их следует лишь вовлечь в экономический оборот, сделать обращаемыми. Совсем не обязательно ждать, когда мы получим доход, — не только на его основе можно развивать производство и пополнять ресурсы. Следует расширить рамки авансирования затрат за счёт кредита, обеспеченного как созданными, так и предполагаемыми общественными богатствами.

Данная модель несколько меняет приоритеты – на первый план выходит не политика бюджетного финансирования производственных затрат, а монетарная политика, основанная на более широком использовании кредита. Локомотивом ускоренного экономического роста становится политика Центрального банка, всемерно поощряющего инвестиции в экономику. К сожалению, Банк России не занимает подобной позиции. Однако, по нашему мнению, ему неизбежно предстоит стать таковым. Для этого, конечно, следует несколько изменить идеологию экономического развития, поставив на первое место всемирное развитие кредитных отношений – как на макро-, так и на микроуровне. Разумеется, речь идёт не об автоматическом расширении любого кредитования, а об авансировании за счёт кредитного фонда будущих накоплений, о создании условий для расширения товарного предложения.

Изменения прежде всего следует внести в каналы вхождения денег в экономический оборот. В современной российской практике деньги пускаются в оборот через покупку иностранной валюты (доллара и евро). Это означает, что деньги, пущенные в оборот, начинают обращаться как платёжные средства, опосредуя обмен как деньги, а не как капитал. Они, к сожалению, не становятся активным стимулом их использования в целях создания новой стоимости.

При подобной системе деньги теряют свой кредитный характер, а значит, остаются в экономическом обороте как пассивный по отношению к производству инструмент. В отличии от кредита, их не надо обрабатывать, создавать стоимость с приращением.

Потеряв на стадии вхождения в экономический оборот кредитный характер, национальная денежная единица перестаёт быть стимулом к созданию новых благ, к ускорению экономического роста.

С особой осторожностью в этой связи следует относится к предложениям по существенному увеличению монетизации ВВП. Рост денежного предложения без увеличения товарного предложения может стать причиной инфляционного всплеска.[3].

Оптимальным выходом из данной ситуации является развитие эмиссии денег не на пассивной, а на активной основе – на основе более широкого применения кредита, в том числе в порядке рефинансирования. Всё дело здесь в том, несколько с помощью эмитируемых денежных знаков заёмщики способны создать необходимый товарный эквивалент, противостоящий денежной массе и препятствующий развитию инфляции. Речь идёт о способности эффективно использовать производительные свойства кредита. Легче всего его предоставлять, ограничивать, сдерживать денежную массу. Но рациональнее продуманно развивать кредитные отношения.

К сожалению, российское общество пока не увидело тех огромных положительных свойств, которые несёт в себе использование кредита. Зачастую видит в нём лишь канал притока платёжных средств, увеличивающих количество обращающихся денег, забывая, что кредит выступает фактором противодействия инфляции. Конечно, кредит, как и другие денежные инструменты, может вызвать инфляцию. Однако многое здесь зависит от того, способно ли общество и его институты умело принимать денежные формы, в частности кредит, использует ли его возможности не только для расширения платёжного оборота, но и для расширения и ускорения производства.

Создаётся впечатление, что мы пока не знаем, как наиболее эффективно распорядиться ресурсами, имеющимися на рынке ссудных капиталов. Мы предпочитаем создавать фонды, наращивать валютные резервы. Конечно, накопление резервов в мультивалютной форме не так уж плохо, это, по крайней мере, всеобщее мерило стоимостей, самое ликвидное средство, которое в любой момент можно превратить в материальное богатство. Но важнее то, как используется этот золотовалютный запас.

Можно хранить золотовалютный резерв в запаснике, можно поместить на счета в зарубежных банках или покупать ценные бумаги зарубежных государств. Именно по этому пути шла российская экономика. С одной стороны, это выводило определённую денежную массу из обращения, сокращало денежное предложение, противодействовало инфляции. Однако, с другой стороны, это сокращает финансовые возможности экономического роста в условиях, когда национальная экономика остро нуждается в инвестициях, в том числе в основной капитал, в развитие науки и техники, в перспективные производства.

Ограничивая денежное предложение как в форме инвестиций в основные фонды, так и в человеческий капитал, государство неизбежно подрывает свою финансовую устойчивость, снижает возможность ускорения производства, роста ВВП.

Парадокс современного денежного обращения состоит в том, что государство, размещая валютные резервы за рубежом, в условиях глобализации общественных отношений не может перекрыть денежные потоки в противоположном направлении. И как российским коммерческим банкам реагировать на недостаток денежного предложения, на дороговизну денежных ресурсов внутри страны? Они берут валютные кредиты за границей, компенсируя тем самым недостаток денежного предложения. Каналы денежного предложения продолжают наполнятся, однако уже без участия денежных властей. Конечно, всё это требует модернизации денежно-кредитной политики.

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики должна быть разработана современная концепция банковской политики. Банковская политика – это более широкое понятие. В неё, помимо денежно-кредитного аспекта, входит политика в области налогообложения банков, форм стимулирования их деловой активности, организации расчётно-кассовых отношений, политика по регулированию рисками, рентабельность банков, их взаимодействия друг с другом и другими секторами экономики и т.д. К сожалению, такой политики государства и банков в документальном, сводном виде не существует. В развернутом виде такая политика не планируется, нет её и на уровне отдельных денежно-кредитных институтов. Правда, в стране принята Стратегия развития банковского сектора вплоть до 2009г.[3].

Таким образом, к сожалению, государством до сих пор в полной мере не определены место и роль банковской системы в развитии отечественной экономики. Государственная поддержка банковского сектора в России явно недостаточна. А оно должна быть не только в период кризисов. Поддержка должна носить систематический характер, предусматривать, например, возможность предоставления кредитов на развитие банка, точечных инвестиционных кредитов, в необходимых случаях – льготного налогообложения прибыли, направляемой на расширение капитализации кредитных учреждений, развитие партнерских отношений. Эти и другие меры должны стать основой для дальнейшей модернизации денежно-кредитной и банковской политики страны.[3].

3.1 Пути совершенствования законодательства о Банке России

Проводимые в стране реформы денежно-кредитной системы, отказ от государственной монополии в банковской сфере потребовали изменения правового положения, функций и полномочий главного банка Российской Федерации.

Появилась потребность в управлении денежно-кредитной и банковской сферами не только административными, но и гражданско-правовыми методами. Реальностью стало государственное управление экономическими процессами с использованием Банком России таких, далеко не административных инструментов и методов государственной денежно-кредитной политики, как: процентные ставки, операции на открытом рынке, рефинансирование и т.п.

В результате преобразований Банк России приобрел функции государственного органа, осуществляющего банковское регулирование, банковский надзор и контроль от имени РФ. Для реализации указанных функций на Банк России возложены государственно-властные полномочия. Кроме того, Банк России осуществляет банковское обслуживание юридических и физических лиц, операции по обслуживанию государственного долга и операции с золотовалютными резервами РФ и т.п. Приведенные особенности правового положения Банка России представляют интерес с точки зрения банковского права. Но Банк России в установленных Федеральным законом случаях может также участвовать в гражданских и иных (например, трудовых) правоотношениях в своих интересах или в интересах своих служащих, может осуществлять управленческие функции в отношении подчиненных предприятий, учреждений и организаций.

Вместе с тем, как отмечалось ранее, несмотря на такое разнообразие возложенных на Банк России функций, его правовое положение, в том числе организационно-правовая форма как юридического лица в действующем законодательстве должным образом не определено. Поэтому исследование правового положения Банка России представляется весьма актуальным для российской юридической науки и практики.

Осмелимся утверждать, что определение статуса Банка России — это комплексная политическая, экономическая и юридическая проблема. В основе юридического аспекта проблем, связанных с Банком России, лежат правовые нормы Конституции РФ. Необходимо признать, что с точки зрения законности важно более четко зафиксировать в Федеральном законе О Центральном банке РФ (Банке России) конституционно-правовой статус Банка России как органа государства. В условиях экономического кризиса следует не ограничивать, а развивать и совершенствовать принципы единства и централизации государственного управления денежно-кредитной системой страны.

При отсутствии серьезной проработанной концепции будущего мировой финансовой системы и денежно-кредитной системы России нет даже минимальной гарантии, что в случае перераспределения функций нынешнего Банка России между другими государственными органами и организациями управление денежно-кредитной системой будет более эффективным, чем в настоящее время.

В то же время, необходимо разработать и принять такие правовые гарантии, которые позволили бы Российской Федерации в полной мере реализовать принцип подотчетности Банка России и при этом способствовали бы реализации конституционного принципа независимости Банка России.

Что касается установления конкретного места Банка России в системе федеральных органов государственной власти либо, наоборот, изменения его государственно-правового статуса на коммерческий, то эти вопросы требуют внесения поправок в Конституцию РФ.

Для целенаправленного решения всех имеющихся проблем необходима единая государственная концепция развития денежно-кредитной системы, включая Банк России. Может быть, стоит сначала оценить состояние и перспективы развития всей банковской системы, а не только Банка России; всего банковского законодательства, а не только законодательства о Банке России; разработать концепцию их согласованного и взаимоувязанного совершенствования и лишь после серьезной подготовки, осознанно начинать законопроектную работу? Такого алгоритма действий необходимо придерживаться вне зависимости от окончательного решения о статусе Банка России, которое законодатель посчитает нужным принять. Это в полной мере его право. Однако, со своей стороны, общество также вправе надеяться, что решения законодателя, затрагивающие столь актуальную сегодня проблему управления денежно-кредитной сферой, не будут носить спонтанный, немотивированный характер, а, наоборот, будут обдуманными и ответственными. Возможно, тогда наше банковское (да и не только банковское) законодательство не будет столь противоречивым, а сама денежно-кредитная система станет более стабильной и управляемой. Какой же Центральный банк будет в Российской Федерации? Ответ на этот вопрос даст федеральное законодательство — надеюсь, на основе Конституции России и с учетом интересов общества и государства.

Самый главный вопрос, на который должен быть найден ответ: в рамках какой отрасли законодательства осуществляется регулирование денежно-кредитной системой России, а, следовательно, в каком порядке должен регулироваться юридический статус, функции и полномочия Банка России?

В первую очередь, необходимо понять в каком состоянии находится банковская система России и ее центральный банк, сформулировать перспективы развития банковской системы РФ, с учетом накопленного за последние десятилетия негативного опыта ее функционирования, так как теперь общество понимает, какой банковская система быть не должна. Опираясь на имеющийся опыт, общество и государство могут выстраивать контуры новой банковской системы страны, нацеленной не только на получение прибыли, но и на создание предпосылок для роста конкретных сегментов отечественной экономики.

Государство не может отказаться от своих суверенных прав влиять в присущих ему формах на денежно-кредитную систему, обеспечивая тем самым ее функционирование и развитие в интересах всего общества. Поэтому следует решить, какие государственные органы, руководствуясь какими целями и на каких принципах должны осуществлять непосредственное государственное управление денежно-кредитной системой (например, нужен ли России Центральный банк как государственное институциональное образование, каково его место в банковской системе и системе государственных органов РФ)?

В этой связи неизбежно следует другой вопрос: ради достижения каких целей государство создает Банк России? Является ли основной целью деятельности Банка России извлечение прибыли (как полагают некоторые авторы), или его основной целью должно оставаться обеспечение интересов государства и общества, как это закреплено в действующем законодательстве? Осуществляет ли Банк России в рамках государственного регулирования банковскую деятельность (денежная эмиссия, межбанковские кредиты, расчеты и т.п.), или банковская деятельность — особый вид предпринимательской деятельности, присущий только коммерческим организациям? Потребуется ответить и на некоторые другие вопросы. Например, необходимо решить, что соответствует государственным интересам России в период переживаемого ею острейшего кризиса: единый централизованный орган управления денежно-кредитной системой или несколько никогда ранее не существовавших организаций, между которыми будут перераспределены полномочия нынешнего Банка России? Должен ли Банк России быть независимым, или в кризисной ситуации его следует поставить в зависимость от других органов государственной власти? Если требуется независимый Банк России, то как и на каких принципах обеспечить его эффективное взаимодействие с другими государственными органами? Как обеспечить систему государственного контроля за деятельностью независимого Банка России и одновременно не лишить его этой самой независимости? Если законодатели посчитают, что в нынешней социально-экономической ситуации независимости от Банка России не требуется, то необходимо определить круг государственных органов, от которых он может зависеть, а также характер, степень и формы такой зависимости (хотя такое развитие событий, как представляется, не соответствует ни интересам российского общества, ни Конституции РФ).

Недопустимо создавать предпосылки для принятия сложнейших государственных решений на основе сиюминутных политических, тактических или групповых факторов.

В ситуации кризиса любое поспешное институциональное изменение приводит, как правило, к еще большему снижению уровня и степени противодействия негативным процессам.[3].

3.2 Основы правового регулирования банковской системы в РФ

Источники правового регулирования банковской системы России. Реформирование экономических отношений в России вызвало необходимость усовершенствования банковской системы, которая представляет собой четко определенную законом структуру специализированных организаций особого рода, действующих в сфере финансов и денежно-кредитных отношений, имеющих исключительные полномочия для осуществления банковской деятельности.

В банковской системе Российской Федерации условно можно выделить несколько уровней, поскольку элементы, ее составляющие, имеют различные в рамках данной системы цели, задачи, функции, полномочия и ответственность, т.е. имеют различный правовой статус, но при этом действуют в одной и той же сфере общественных отношений — сфере финансов и денежно-кредитного обращения, имеют единые предмет и метод правового регулирования.

Существование в банковской системе нескольких уровней обусловлено тем, что в единую систему включены Центральный банк РФ, являющийся федеральным банком и главным банком Российской Федерации, кредитные организации (банковские и небанковские), создающиеся по законодательству России, а также филиалы и представительства иностранных банков (ст. 2 Федерального закона О банках и банковской деятельности ). В этой связи высказано вполне обоснованное мнение, что в России сложилась двухуровневая банковская система, первый уровень которой занимает Центральный банк РФ, а второй — банки и иные кредитные организации. Но с учетом особенностей правового статуса банковских и небанковских кредитных организаций, представительств и филиалов иностранных банков уровней банковской системы оказывается больше.

Центральное место в банковской системе занимает Банк России, который помимо сходных с кредитными организациями банковских операций выполняет ряд несвойственных им функций, а также наделен государственно-властными полномочиями по организации функционирования системы в целом.

Структурні елементи банківської системи можуть бути класифіковані за різними ознаками. Так, по признаку наличия госудаственно-властных полномочий могут быть выделены: Центральный банк РФ как единственный банк, имеющий государственно-властные и нормотворческие полномочия, и кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков.

Образующие банковскую систему организации могут иметь статус юридического лица (Банк России, кредитные организации, иностранные банки) или не иметь такого статуса (структурные подразделения, территориальные учреждения Банка России; представительства и филиалы иностранных банков в Российской Федерации). По месту регистрации в банковской системе России действуют организации, созданные и зарегистрированные в РФ, а также организации, зарегистрированные по законодательству иностранных государств, расположенные за пределами РФ, и их представительства и филиалы, находящиеся в РФ.

В зависимости от целей, стоящих перед кредитными и иными организациями, включенными в банковскую систему России, их можно разделить на коммерческие и некоммерческие. Коммерческими являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, т.е. все кредитные организации. При этом по смыслу ст. 50 ГК РФ представительства и филиалы иностранных банков коммерческими организациями по законодательству России признаны быть не могут, поскольку таковыми являются непосредственно те иностранные банки, которых они представляют. Коммерческие банки бывают универсальными и специальными, региональными и межрегиональными (не ограничивающими свою деятельность определенной территорией), отраслевыми или созданными под реализацию конкретной программы (например, банки развития) и не ограничивающими свою деятельность определенной отраслью или программой. К некоммерческим организациям относится Центральный банк РФ, не имеющий цели получения прибыли.

Одним из важнейших критериев, позволяющих классифицировать организации, образующие банковскую систему, на группы, является форма собственности. По этому признаку могут быть выделены частные, государственные, муниципальные и смешанные кредитные организации. Банк России является государственной организацией, поскольку его уставный капитал и иное имущество являются федеральной собственностью, а 50% финансовой прибыли перечисляется в федеральный бюджет.

В целях обеспечения экономической реформы в России могут создаваться муниципальные банки. Таковыми признаются коммерческие банки, входящие в банковскую систему РФ и осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, одним из учредителей (участников) которых выступает соответствующий орган местного самоуправления (п. 1 постановления Верховного Совета РФ О создании муниципальных банков в городах от 22 июля 1993 р .). К частным относятся кредитные организации, уставный капитал и имущество которых находятся в собственности физических или юридических лиц, основанных на частной собственности. Во всех иных случаях кредитные организации могут быть отнесены к смешанному типу. Среди них такие крупнейшие банки, как Сбербанк России и Внешторгбанк России, больше половины акций которых до 1 января 2000 р . принадлежат Банку России. В зависимости от принадлежности юридических и физических лиц, внесших свои средства в уставный капитал кредитных организаций, тому или иному государству эти организации могут быть российскими или с иностранными инвестициями (совместные, иностранные).

Кредитные организации вправе создавать союзы и ассоциации, которые не являются элементами банковской системы России, непосредственно осуществляют банковских операций и деятельность которых не может преследовать извлечения прибыли. Основными задачами союзов и ассоциаций (например. Ассоциации российских банков) являются защита и представление интересов своих членов, координация их деятельности, осуществление межрегиональных и международных связей, удовлетворение научных, информационных и профессиональных интересов, выработка рекомендаций для осуществления банковской деятельности и решение иных совместных задач.

В отличие от союзов и ассоциаций группы кредитных организаций и холдинги имеют право осуществления банковских операций. При цьому статус кредитної організації на групи та холдинги не поширюється, а банківські операції здійснюються від імені беруть участь у групі або холдингу організацій. Создание групп или холдингов осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых между кредитными организациями или путем приобретения контрольного пакета акций. Таким образом, группу кредитных организаций образуют равноправные хозяйственные общества, а холдинги предполагают существование основной и дочерних кредитных организаций в силу преобладающего участия в их уставном капитале основной организации, которая вследствие этого либо в соответствии с заключенным между ними договором может определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 105 ГК РФ).

Законодательные акты, устанавливающие основы организации и функционирования российской банковской системы, являются источниками ее правового регулирования и в совокупности с другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в денежно-кредитной (банковской) сфере, образуют банковское право Российской Федерации. Однако действующее законодательство закрепляет только источники правового регулирования банковской деятельности, среди которых названы Конституция РФ, Федеральный закон О банках и банковской деятельности , Федеральный закон О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) , другие федеральные законы и нормативные акты Банка России. При этом содержание понятия банковская деятельность , имеющего важное значение для установления пределов компетенции органов государственной власти и Банка России в банковской сфере, не раскрывается. Не учитывается также, что содержание понятия источников правового регулирования непосредственно банковской деятельности не охватывает всего разнообразия правоотношений в денежно-кредитной сфере. Так, понятие банковская деятельность характеризует в основном особенности функционирования банков при осуществлении банковских операций. Но помимо последних в упомянутых законодательных актах урегулирован более широкий спектр отношений, включающий организацию и функционирование всей банковской системы в целом и каждого из ее элементов в отдельности. Наиболее полно весь комплекс отношений в денежно-кредитной сфере определяется понятием банковское право , включающим все правовые нормы, регулирующие упомянутые отношения. Но изложенные обстоятельства не нашли отражения в Федеральном законе О банках и банковской деятельности (ст. 2). В результате по смыслу ст. 2 упомянутого федерального закона банковское законодательство и нормативные акты Банка России необоснованно сводятся только к правовому регулированию банковских операций, а возможность регулирования отношений в банковской сфере правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, законами субъектов РФ вообще не предусматривается. Например, законодательные акты субъектов РФ и решения органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством вполне обоснованно не могут быть признаны источниками правового регулирования банковской деятельности, но они безусловно являются источниками банковского права, ибо на основании таких решений средства бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты, находящиеся в ведении упомянутых органов, могут быть использованы для формирования (создания) уставного капитала кредитной организации (ч. 7 ст. II Федерального закона О банках и банковской деятельности ).

Президент РФ, являясь главой государства, принимает меры по охране независимости и государственной целостности РФ, определяет основные направления внутренней политики государства, включающей, в том числе вопросы регулирования банковской системы, финансов и кредита, денежного обращения, и, безусловно, принимает по этим вопросам нормативно-правовые акты. К примеру, в Указе Президента РФ Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных платежей от 23 мая 1994 р . установлен порядок открытия расчетных счетов юридическими лицами и осуществления расчетов наличными денежными средствами между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Предельные суммы таких расчетов определены постановлением Правительства РФ от 17 ноября 1994 р . Между тем осуществление расчетов наличными деньгами является одним из видов денежного обращения, организация которого в соответствии со ст. 29 Федерального закона О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) осуществляется исключительно Банком России. Более того, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами, если иное не установлено законом (федеральным законом, законом субъекта РФ). Все иные правила о производстве ими наличных расчетов, включая установление ограничений, также должны быть определены законом (ст. 861 ГК РФ). Согласно ч. 2 Федерального закона О банках и банковской деятельности органы исполнительной власти не вправе осуществлять правовое регулирование банковской деятельности, а эмиссию наличных денег и организацию их обращения Банк России осуществляет монопольно (п. 2 ст. 4 Федерального закона О Центральном банке РФ (Банке России) ). В то же время на Правительство РФ возложено проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики (п. б ст. 114 Конституции РФ), а Банк России, осуществляя разработку и проведение единой государственной денежно-кредитной политики, направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля, обязан взаимодействовать с Правительством РФ (п. 1 ст. 4 Федерального закона О Центральном банке РФ (Банке России) ).

Возникает противоречивая ситуация, когда, с одной стороны. Правительство России обязано обеспечить проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, но с другой — формально, исходя из смысла действующего банковского законодательства, оно не имеет для этого реальных полномочий. Подобные правовые казусы только усложняют функционирование системы расчетов в РФ и всей банковской системы в целом. Поэтому необходимо правовыми и организационными мерами обеспечить четкое разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти и Банка России при реализации возложенных на них функций в сфере финансов и денежно-кредитной политики. Это особенно важно для того, чтобы исключить возможность правового регулирования либо вмешательства в функционирование банковской системы со стороны федеральных и иных министерств, ведомств и служб. В конце концов, при необходимости принятия Правительством РФ каких-либо решений по правовому регулированию кредитной или денежной политики такое решение могло бы быть принято совместным решением Правительства РФ и Банка России или по их представлению — Президентом РФ. Для этого требуется выработать критерии, разграничивающие понятия банковская деятельность , банковская система , банковские операции , и четко определить в действующем законодательстве источники их правового регулирования с учетом реальных полномочий федеральных органов государственной власти.

Задачи и правовые принципы банковской системы Российской Федерации. Основными задачами банковской системы являются: защита и обеспечение устойчивости денежной единицы РФ (ст. 75 Конституции РФ); обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения финансовых средств в Российской Федерации (п. 1 ст. 8 Конституции РФ); обеспечение эффективности денежно-кредитного, инвестиционного процесса в народном хозяйстве (ст. 74 Конституции РФ); банковское обеспечение внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, создание надежных правовых условий вхождения российских кредитных организаций в международную банковскую систему; обеспечение надежного банковского обслуживания государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений и физических лиц, а применительно к Банку России — имитирование денежных знаков, обеспечение государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью.

Вышеупомянутым задачам банковской системы соответствуют функции, которыми в порядке, установленном законодательством, наделяются образующие ее организации: осуществление банковского регулирования и надзора, банковских операций и иных предусмотренных действующим законодательством сделок (договоры банковского счета, банковского вклада, кредитование и т.п.). Банковская система России организуется и функционирует в соответствии с наиболее общими правовыми положениями (принципами), присущими всем элементам данной системы и объединяющими их в единое целое.[19].

3.3 Антикризисные меры

В условиях мирового финансового кризиса, когда предприятия, финансовые и кредитные институты испытывают острую потребность в ликвидности и долгосрочных кредитных ресурсах, центральные банки всё активнее используют инструменты рефинансирования коммерческих банков. Увеличивается объём предоставленных кредитов, постоянно меняется ставка рефинансирования. Применяет эти антикризисные меры и Банк России. Однако возникают вопросы: какой эффект даёт применение подобных антикризисных инструментов? Насколько прозрачны условия и практика рефинансирования? Что ещё надо сделать, чтобы обеспечить необходимыми кредитами и реальный сектор экономики?

Ставка рефинансирования центрального банка традиционно является инструментом макроэкономического регулирования. Её применяют и для сдерживания инфляции, и для сглаживания негативных последствий фаз экономического цикла. Насколько же эффективно этот инструмент применяется монетарными властями России и других стран в последнее время, в частности, как антикризисная и антиинфляционная мера.

В теории процентная ставка Центробанка представляет собой функцию от нескольких переменных – целевого ориентира инфляции и отклонения от него текущей инфляции, равновесной реальной процентной ставки, отклонения текущего ВВП от его потенциального значения. Нельзя сказать, что ставка Центробанка зависит только от роста цен. В самом общем виде она определяется фазой делового цикла, инфляционным давлением, состоянием платёжного баланса и ситуацией на денежном рынке.

В качестве иллюстрации можно посмотреть подборку данных по двадцати крупнейшим в мире экономикам (приложение. Таблица-1). Правда, эта выборка даёт не совсем точное представление, поскольку в одних странах ставка Центробанка – это ставка по операциям «овернайт» (как у Банка России), а в других регулятор не проводит операции «овернайт». Вместо них ставка Центробанка характеризует операции на две недели, на один или на три месяца. Кроме того, на величину ставки влияет значение других инструментов денежно-кредитной политики. В частности, при прочих условиях, чем выше норматив обязательных резервов, тем ниже ставка. Комбинация денежно-кредитных инструментов может принимать различные значения, но при этом оказывает одинаковый эффект на банковскую ликвидность.

Несмотря на некоторые оговорки, соотношение ставок и инфляции достаточно показательно. Значение ставки может отражать как текущую, так и будущую ожидаемую инфляцию. По оценкам, число Центробанков, явно учитывающих прогноз инфляции, невелико. Большая часть из них стремиться управлять текущей инфляцией. Взаимосвязь текущей инфляции и ставки Центробанка хорошо видна на рисунке.[приложение. Рис.1]. ярко выраженной зависимости между ними не наблюдается. Красная линия на графике отражает уровень нулевых реальных процентных ставок (когда инфляция и ставка Центробанка совпадают). Ситуация в России вполне укладывается в общую тенденцию, где краткосрочное реальная ставка денежных властей близка к нулю.

Из-за множества факторов, которые влияют на ставку Центробанка, было бы неверным сравнивать уровни или изменения ставок в разных странах. Регуляторы в развитых странах, в частности, ФРС США, Европейский Центробанк, Банк Англии и другие, снижают ставки в связи с угрозами финансовой нестабильности и экономической рецессии. Кроме того, инфляция в этих странах на фоне падения международных цен на сырьё резко пошла на убыль со второй половины 2008г. Показателен пример еврозоны. Инфляция в Европе в годовом исчислении в июле 2008г. зашкалила за 4 %, а к зиме опустилась ниже 2 %. В результате Европейский центральный банк смог понизить ставку по «marginal lending facility» с 5,25 до 3 %. Аналогическая ситуация наблюдается и в других странах большой 7, чего не скажешь о России, где инфляция высока. Таким образом, процентная политика Банка России адекватна текущей макроэкономической ситуации. Если принять во внимание, что ключевыми ставками Банка России, с точки зрения пополнения ликвидности банков, являются минимальная аукционная ставка прямого РЕПО «овернайт» (9%) и месячная ставка по кредитам без обеспечения (11,5%), то можно сделать вывод, что денежно-кредитная политика в России мягкая, стимулирующая. Расчёт по стандартным моделям, позволяющим оценивать политику Центробанка, свидетельствует о том, что ставка должна варьироваться от 15% (по правилу Болла) до 20 (по правилу Тэйлора).

Меры и механизмы для кредитования реального сектора экономики. В целях повышения эффективности межбанковского кредитования нужен ряд мер по развитию денежного рынка. Они включают: создание организованного межбанковского рынка (региональные попытки уже предпринимаются, в частности в Санкт-Петербурге), сужение коридора процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики, формирование института первичных дилеров межбанковского рынка, введение процентных ориентиров денежно-кредитной политики и др. О каждой из этих мер уже много писалось и говорилось, однако регулятор предпочитает занимать пассивную позицию.

В отношении стимулов для кредитования нефинансового сектора требуются иные меры. Основная проблема заключается в отсутствии длинных финансовых ресурсов, которые банки могли бы использовать для кредитования предприятий. Депозиты населения продолжают оставаться вкладами до востребования. Средства, которые распределяет государства через депозиты Минфина или кредиты без обеспечения Банка России, имеют короткую срочность: как правило, один-три месяца. Как можно за счёт таких коротких пассивов кредитовать предприятия на год-другой? Раньше они брали длинные ресурсы за рубежом, но сейчас настало то время, когда необходимо создать собственную систему долгосрочного фондирования на внутреннем рынке. Банк России не может и не должен заниматься долгосрочным финансированием банков. Объясняется это конфликтом целей, которые стоят перед Центральным банком, его задача – обеспечение текущей ликвидности банковского сектора, что он с успехом и делает. Долгосрочные ресурсы должен предоставлять другой институт, будь то ВЭБ(Внешэкономбанк) или новое госагенство. Подобный институт должен снабжать банки рублями на много лет, чтобы те, не опасаясь процентных и валютных рисков, могли ссужать предприятиями на инвестиционные цели. А как это делать – через секьюритизацию, формирование вторичного рынка кредитов, субординированные кредиты – это уже дело второе. Главное, чтобы система долгосрочного фондирования возникла.[8].

Снижение ставки рефинансирования. Банк России снизил ставку рефинансирования на 0,5 % пункта из-за улучшения ситуации с инфляцией и постепенного укрепления рубля. В конце апреля Банк России уже снижал ставку рефинансирования и другие ставки, а тенденции, которые складываются в последнее время, не только сохранились, но и укрепились, что позволило Банку России понизить ставку опять.

Для рынка это хорошо, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли может способствовать устойчивому преодолению нынешнего кризиса. ЦБ РФ начал сокращать ставки с 24 апреля, предприняв уже второе, и надо надеется, не последнее снижение ставок. Можно так же предположить, что центральный банк мог бы сокращать ставки более агрессивно .

Тенденция к снижению инфляции составила 0,7 %, а в начале мая оказалась существенно ниже, чем в мае прошлого года. Таким образом, уже сейчас накопленная инфляция на 0,2 % пункта ниже, чем год назад. Ситуация на внутреннем валютном рынке также улучшилась: Банк России приобрел в апреле более 8 млрд. долларов и несколько миллиардов долларов приобрел в мае. При этом наблюдается снижение валютных депозитов физических лиц, и постепенно происходит укрепление рубля.

Снижение ставки рефинансирования не будет разовой акцией. Возможно не стоит говорить ни о каких временных прогнозах по дальнейшему снижению, но если ситуация будет и дальше улучшаться, Банк России будет принимать действия по снижению ставки рефинансирования и других ключевых ставок, поскольку снижение наших ставок позволяет снижать кредитную нагрузку на конечных заемщиков .

Ставка рефинансирования Банка России с 24 апреля будет понижена на 0,5 процентного пункта – с 13 до 12,5% годовых.

Замедление инфляции позволяет Центральному банку РФ снизить ставку рефинансирования.

Напомним, что ставка рефинансирования ЦБ была 1 декабря 2008 года повышена сразу на один процентный пункт — с 12 до 13% годовых. Такое решение принял совет директоров Центробанка с целью снизить отток капитала из страны и сдержать рост темпов инфляции. До этого также на процентный пункт ставка рефинансирования была повышена в ноябре.

В январе 2009 года инфляция составляла 2,4%, в феврале — 1,7%, в марте — 1,3%, а в апреле, по прогнозам Минэкономики, инфляция может составить 1,1-1,2%. Инфляция в РФ с начала апреля составила 0,6% против 1,1% за аналогичный период 2008 года. На конец марта инфляция в годовом выражении составила 14%.

Повышение ставки рефинансирования используется Центробанком как инструмент для регулирования инфляции. Таким образом, если ставка увеличивается, это означает, что правительство намерено препятствовать росту цен в ущерб росту экономики страны, поскольку делает банковский кредит дороже.

До февраля 2008 года ставка рефинансирования снижалась с 1998 года. Последний раз ЦБ понизил значение ставки до 10% годовых летом 2007 года, что стало самым низким значением ставки с 1992 года. В феврале 2008 года Центробанк впервые за десять лет повысил ставку рефинансирования до 10,25%. Позже ставка была увеличена еще несколько раз. [приложение, таблица 2].

Сегодня Центробанк снизил ставку рефинансирования до 12%. [10].

США. Законопроект о новых чрезвычайных мерах, направленных на выведение экономики США из кризиса.

Новый пакет антикризисных мер в объеме 787 млрд. долларов, выработанный администрацией, был принят Конгрессом США.

Закон предусматривает, в частности, выделение около 500 млрд. долларов на развитие национальной инфраструктуры, производство энергии из возобновляемых источников, на поддержку образовательных и социальных программ, а также охрану окружающей среды.

Одновременно гражданам и бизнесу будут предоставлены налоговые послабления на сумму около 287 млрд. долларов.

Одна из целей данной меры — восстановление покупательной способности американцев, чтобы они вновь смогли приобретать автомобили, недвижимость и другие товары, улучшая, таким образом, ситуацию в соответствующих отраслях промышленности.

Новый закон также призван остановить в стране рост безработицы, достигшей в последнее время в США рекордного за последние 16 лет уровня в 7,6%.

Ранее неоднократно отмечалось, что план позволит создать или сохранить в течение двух лет более 3,5 млн. рабочих мест .

Новым законодательным актом также предусмотрена помощь малоимущим и потерявшим работу американцам посредством распределения среди них пособий по безработице, продовольственных талонов и предоставления им медицинских страховок.

В целом, Америка с воодушевлением воспринимает новые антикризисные инициативы, но у них есть и противники.

По их мнению, в законе недостаточен размер налоговых послаблений, а инвестиции не приведут в скором времени к созданию многочисленных рабочих мест.

Другой минус законопроекта заключается в том, что реализация данного закона, по общему мнению многих экономистов, приведет к увеличению дефицита федерального бюджета до приблизительно 1,5 трлн. долларов.[12]

В данной работе были рассмотрены функции и задачи Центрального Банка РФ, денежно – кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации, государственное регулирование банковской системы и антикризисные меры. Опираясь на представленный материал, можно сделать определённые выводы.

· Согласно Федеральному закону РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ уставный капитал ЦБ РФ является федеральной собственностью и его размер равняется 3 млрд. руб. Свои расходы ЦБ финансирует за счёт своих доходов, и он независим от Правительства.

· Банк России подотчётен Государственной Думе.

· Главной целью деятельности Центрального Банка Российской Федерации является сдерживание инфляции и обеспечение стабильности национальной валюты. В связи с этим ежегодно Банк России разрабатывает единую государственную денежно-кредитную политику, реализация которой осуществляется посредством использования специальных инструментов, таких как операции на открытом рынке, изменение нормативов обязательных резервов, рефинансирование кредитных организаций, эмиссия облигаций, валютные интервенции и др.

· Свои функции Банк России реализует посредством своих операций, которые, как правило, делятся на пассивные и активные. К пассивам Банка России относятся: эмиссия банкнот и монет; депозиты; обязательства по полученным кредитам; выпуск собственных облигаций; капитал и резервы. К активам относятся: драгоценные металлы, иностранная валюта, ссуды, вложения в ценные бумаги, основные средства.

Роль Центрального банка в нынешних условиях развития и стабилизации экономики возрастает день ото дня. Следует и дальше продолжать осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора Российской Федерации. Кроме того, необходимо совершенствование системы банковского надзора.

1. Финансы и кредит: учебное пособие / Гринкевич Л.С. и др. Томск:Изд-во НТЛ, 2006

2. Банковское дело: учебник /под ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л.П. Кроливецкой. 5-е издание, перераб. і доп. М.: Фінанси і статистика, 2003.

3. Лаврушин О.И. Денежно-кредитная и банковская политика // Банковское дело. 2008.№2.

4. Конституция Российской Федерации (с изм. От 09.06.2001) (принята всенародным голосованием 12.12.93) // КонсультантПлюс.

5. Цивільний Кодекс РФ. Ч. 1 и 2. М .: ИНФРА-М, 2001.

6. О банках и банковской деятельности: Закон Российской Федерации // Консультант Плюс.

7. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон // Консультант Плюс. М.: ИНФРА-М, 2004.

8. Хорошев С. Ставка рефинансирования как антикризисная и антиинфляционная мера: мнения экспертов// Банковское дело. 2009. № 1.

9. Нечаев А.А. Антикризисные меры государства: проблемы эффективности и контроля Банковское дело.2009. № 3

10. [Електронний ресурс]. Режим доступа //www.cbr.ru/, свободный.

11. [Електронний ресурс]. Режим доступа//www.rfbs.ru/ , свободный.

12. [Електронний ресурс]. Режим доступа//www.rcb.ru/ , свободный.

13. Лаврушин О.И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике // Банковское дело. 2003. № 7.

14. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России / А.Г. Братко. М.: Спарк, 2001.

15. Владимирова М.П. Деньги, кредит, банки /М.П.Владимирова, А.И.Козлов. М.: КНОРУС, 2005.

16. Денежно-кредитная и валютная политика: научные основы и практика. Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Фінанси і статистика, 2003.

17. Гроші. Кредит. Банки: учебник /под ред. В.В. Иванова,. Б.І. Соколова. М.: ТК Велби, Проспект, 2003

18. ГолодоваЖ.Г. Деньги кредит, банки / Ж.Г.Голодова. М.: Изд-во Ріс. университета дружбы народов, 2001.

Таблица 1 — Инфляция и процентная ставка центрального банка в крупнейших экономиках

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Белагропромбанк — Банки, банковские услуги — Услуги

06.11.2013 21:35 // Татьяна [Гость] Если в определенной стране, нет договора с банком, то с той страны перечислить деньги на карточку этого банка нельзя? На ...